تعبیر خواب

تعبیر خواب آبادانی (آبادی)

آبادانی

 

ابن سیرین می گوید :

اگر ببیند که جای خرابی را آباد می کرد مثل مسجد و مدرسه و خانقاه و نظایر آن دلالت بر درستی دین و عقل و ثواب آخرت دارد و اگر ببیند که زمین خراب متعلق به خودش را آباد می کرد مثلاً خانه و دکان بنا می نمود خیر و فایدۀ دنیوی به دست می آورد ، و اگر ببیند جای آبادی فرو ریخت و خراب شد به اهل آنجا بلا و مصیبت می رسد .

 

جابر مغربی می گوید :

اگر کسی خود را در خواب ببیند که در جای آبادی اقامت دارد ، به قدر آبادانی آنجا ، خیر و منفعت می یابد ، و اگر بر خلاف این ببیند بر شرّ و فساد و زیان او دلالت دارد .

 

حضرت صادق (ع) می فرماید :

دیدن آبادانی در خواب بر چهار وجه دلالت دارد :

1-    بر صلاح و درستی کارهای دنیائی

2-    خیر و منفعت

3-    عدل و داد و خوشبختی و کامرانی

4-    گشایش کارهای بسته .

۰ نظر

تعبیر خواب آب

آب

مولف گوید:

أَوَلَمْ یرَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَیءٍ حَی أَفَلَا یؤْمِنُونَ«30»

آیا کسانی که کفر ورزیدند ندانستند که آسمانها و زمین هر دو به هم پیوسته بودند و ما آن دو را از هم جدا ساختیم و هر چیز زنده‏ای را از آب پدید آوردیم آیا [باز هم] ایمان نمی‏آورند(انبیاء -30)

دین آب در خواب مربوط به حیات و زندگی موجودات است وضعیت وچگونگی آن بر می گردد به سلامت و وضعیت آن موجود

لوک اویتنهاو می گوید :

آب : نگرانی و غم

آب در نظر اویتنهاو همانند ضمیر ناخودآگاه بیننده خواب است . آب نشانگر بسیاری از تصاویر ، از اسطوره ها و رویاهاست

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست

 

لیلا برایت مى‏گوید:

دیدن آب در خواب، نشانه‏ى کیفیت و چگونگى حالات درونى شما است .

۰ نظر