تعبیر خواب

تعبیر خواب تن

محمدبن سیرین گودید:

تن در خواب دیدن، دلیل بر غم و اندوه است و معیشت مردم و هر زیادت و نقصان که در تن بیند، دلیل بر عیش و معیشت کند. اگر بیند که تنش لاغر و نحیف بود، دلیل است بر درویشی و بستگی کارها. اگر تن را فربه بیند، دلیل کند بر توانگری و گشایش کارها. اگر بیند از تن او رشته بیرون می آمد و دراز می گردید، دلیل که زندگی به عیش و فراخی گذراند و مالش زیاده شود. اگر بیند آن رشته گسسته شد، تاویلش به خلاف این است. اگر بیند که تن او آهنین شده یا مسین، دلیل که عمرش دراز است و روزی و نعمت بر وی فراخ شود. اگر بیند که تن او از آبگینه است، دلیل که اجلش نزدیک باشد.

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند تن او قوی و درست است، دلیل که کارش به نظام شود و راز او پوشیده بماند. اگر بیند تن او ضعیف است، دلیل که درویش شود ورازش آشکار شود.

تعبیر خواب آنلاین

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر بر تن خویش زیادتی بیند، دلیل است بر توانگری و ظفر بر دشمن،

اگر بر تن خویش نقصانی بیند، دلیلش به خلاف این است.

اگر بیند همه تن او آماس و ورم داشت، دلیل که بیمار شود.

تعبیر خواب آنلاین

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن تن دیگران در خواب خوب نیست همچنان که در بیداری نیز کاری پسندیده به نظر نمی رسد. اگر در خواب بدن لخت کسی را ببینید کسالت و اندوه برای شما حاصل می شود. اگر کسی را که می بینید تنی ضعیف و نحیف و استخوانی داشته باشد دچار تنگی معاش خواهید شد و چنانچه فربه و چاق باشد وسعت رزق می یابید. دیدن تن زنان در خواب اگر خواب شیطانی باشد تعبیر ندارد و اگر شیطانی نباشد ارتکاب گناه است و خواب شما می گوید عملی خلاف انجام می دهید. اگر تن خود را در خواب ببینید که لاغر شده همان تعبیر را دارد و اگر ببینید که تورم و برجستگی دارد گرفتار بیماری می شوید. اگر ببینید که تن شما زرد شده بیمار می شوید و اگر لکه ای بر سینه شما بود به شما تهمت می زنند.

۰ نظر

تعبیر خواب تنباکو

آنلی بیتون مى‏گوید:

 1. دیدن تنباکو در خواب، نشانه پیروزی در حرفه و روبرو شدن با تحولاتی ناچیز در امور عاشقانه است .
 2. کشیدن تنباکو در خواب ، نشانه آن است که با ولخرجی زندگی خود را به سمت بدی سوق خواهید داد .
 3. مشاهده تنباکو در حال رشد و نمو در خواب ، نشانه آن است که به اقداماتی توفیق آمیز دست خواهید زد .

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

۰ نظر

تعبیر خواب تنبلی

لیلا برایت مى‏گوید:

تنبلى در خواب، نشان‏ دهنده ‏ى بیمارى است که باید بیشتر مراقب خود باشید.

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

آنلی بیتون مى‏گوید:

 1. اگر در خواب احساس کنید کارها را به کندی و با تنبلی انجام می دهید ، نشانه آن است که در برنامه ریزی های خود مرتکب اشتباهی می شوید و نتایج کارها شما را مأیوس می کند.
 2. اگر دختری خواب ببیند نامزدش تنبل و کاهل است ، علامت آن است که خواستگاران از او دلسرد می شوند و از ازدواج با او منصرف می گردند.

تعبیر خواب آنلاین

۰ نظر

تعبیر خواب تنبیه شدن

آنلی بیتون مى‏گوید:

تنبیه شدن در خواب، بیانگر آن است که کارتان را به خوبى انجام نمى‏ دهید. اگر در خواب کسى را تنبیه کنید، نشانه‏ ى آن است که براى مدتى بدخلق و عصبى شده‏ اید.

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

۰ نظر

تعبیر خواب تندباد

آنلی بیتون مى‏گوید:

 1. شنیدن زوزه تندباد در خواب ، نشانه آن است که برای جبران شکستی که در زندگی خورده اید ، به کارهایی نادرست خواهید زد.
 2. اگر خواب ببینید خانه ای را تندباد ویران ساخته است و شما می کوشید کسی را از زیر الوارهایش نجات دهید ، علامت آن است که به مکان هایی دوردست سفر می کنید اما در زندگی شما از نظر مالی تغییر چشم گیری رخ نمی دهد.
 3. اگر خواب ببینید به بقایای خرابی های آثار طوفان نگاه می کنید ، نشانه آن است که به خطری نزدیک می شوید اما با تغییر زندگی دیگران از آن خطر نیز بر طرف می شوید.
 4. اگر خواب ببینید تندباد کسانی را کشته است و کسانی را مجروح کرده است ، علامت آن است که افرادی شما را به دردسر می اندازند و شما را اندوهگین می سازند.
 5. اگر خواب ببینید تندباد فرومی نشیند ، علامت آن است که در زندگی به گرفتاریهای بزرگ دچار نخواهید شد.
 6. اگر خواب ببینید گرفتار تندباد شده اید ، علامت آن است که در حرفه خود زیان ها خواهید دید و با مشکلات فراوانی روبرو خواهید شد.

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

۰ نظر

تعبیر خواب تنگی

محمدبن سیرین گوید:

اگر دید از تنگی به فراخی آمد از پایگاهی و به جایگاهی ایمن شد، دلیل است که کارهای او به نظام شود و از رنج به راحت و آسانی شود. اگر به خلاف این بیند بد بود. جابر مغربی گوید: اگر دید در جایگاهی تنگ گرفتار شد، دلیل که در کارهای دشوار افتد و خلاص نیابد. اگر بیند در آنجا طعام تنگ است، دلیل که عیش و روزی بر او تنگ شود و تنگی همه چیز در خواب نیکو نباشد.

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

۰ نظر

تعبیر خواب زردآلو

محمدبن سیرین گوید:

زردآلو چون به وقت بود و طعم شیرین، دلیل است به عدد هر زردآلویی که خورد او را دیناری حاصل شود. اگر زردآلو ترش بود، دلیل که او را غم و مصیبتی رسد و بعضی از معبران گویند: زردآلو به تاویل کنیزک و نیز به تاویل مال یا نعمت باشد.

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که هسته زردآلو بشکست و تلخ بود، دلیل که اندوهی به وی رسد. اگر شیرین بود، دلیل است از مردی بی اصل منفعت یابد.

تعبیر خواب آنلاین

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

 • زردآلو به خواب، ییماری است چون به وقت خود بود،
 • اگر نه به وقت خود بود، غم و اندوه است.
 • اگر به طعم شیرین بود منفعت است.

تعبیر خواب آنلاین

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

زردآلو به خواب دیدن خوب نیست. ممکن است در خواب ببینید که زردآلو می خورید، در خواب این احساس و ادراک برای شما پیدا می شود که آنچه می خورید زردآلوست اما زردی آن را نمی بینید در این صورت تعبیر نیکو دارد و به خصوص اگر کام شما را شیرین کند شادی و فرح است ولی اگر زردی رنگ زردآلو را ببینید خوب نیست و نشانی است از غم و رنج و بیماری مخصوصا اگر طعم آن ترش و زننده باشد. اگر زردآلو بخورید و طعم آن شیرین باشد سود و نفع است. اگر از کسی زردآلو بگیرید و زردی آن را نبینید از جانب آن شخص سود می برید. اگر زردآلو سبز باشد و کال بهتر است که رسیده باشد و زرد و نرم. اگر هسته زردآلو شیرین باشد از جانب فرزند خویش خوشحال می شوید و غرور احساس می کنید. روی هم رفته زردآلو اگر در خواب سبز و شیرین باشد بهتر از آن است که رسیده و زرد و نرم باشد.

تعبیر خواب آنلاین

لوک اویتنهاو می گوید :

 • زرد آلو امیدهای واهی
 • خوردن زرد آلو : خوشحالی
 • زرد آلوی خشک : غم
 • درخت زردآلوی شکوفه کرده : ازدواج دیر هنگام

تعبیر خواب آنلاین

آنلی بیتون مى‏گوید:

 1. اگر خواب زردآلوی رسیده را ببینید ، نشانه آن است که آینده ، تلخ بر چهره شما خواهد زد .
 2. اگر خواب ببینید در حال خوردن زردآلو هستید ، علامت آن است که حوادثی تلخ برایتان اتفاق خواهد افتاد. اما اگر خواب ببینید دیگران مشغول خوردن زردآلو هستند ، تعبیری چنین دارد که محیطی که شما را در بر گرفته است بر خلاف آرزوی شماست .
۰ نظر

تعبیر خواب زایمان

لوک اویتنهاو می گوید :

زایمان؛

زایمان کردن بر آورده شدن آرزو

دیدن زنی که زایمان میکند : عزاداری و یا ازدست دادن چیزی گرانبها

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

حضرت صادق علیه السلام مى فرماید:

اگر زنى در خواب ببیند که پسرى زایید و بلافاصله پسرسخن گفت، مرگ زن خواب بین نزدیک است .

اگر زنى در خواب ببیند دخترى زایید ، ازنسل او فرزندى به وجود مى آید که بزرگ خاندان خود مى شود.

تعبیر خواب آنلاین

آنلی بیتون مى‏گوید:

 1. خواب زایمان در خواب ، نشانه به دنیا آوردن کودکی سلامت است .
 2. اگر دختری خواب ببیند زایمان می کند ، نشانه آن است که از درستکاری رو بر می گردانید و به رفتاری نادرست رو می آورید .
 3. اگر زنی شوهردار خواب ببیند کودکی به دنیا می آورد ، نشانه آن است که ارثی کلان به او خواهد رسید .
۰ نظر

تعبیر خواب تنومند (قوی، پر زور)

آنلی بیتون مى‏گوید:

 1. اگر خواب ببینید فردی تنومند هستید ، علامت آن است که می خواهید تغییر مطلوبی در زندگی خود بوجود آورید .
 2. اگر در خواب دیگران را تنومند ببینید ، نشانه سعادت و خوشبختی است .

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

۰ نظر

تعبیر خواب تنهایی

لیلا برایت مى‏ گوید:

اگر در خواب خود را شخص تنهایى ببینید، نشانه‏ ى غم و اندوه است.

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

۰ نظر

تعبیر خواب توبه کردن

محمدبن سیرین گوید:

اگر کسی بیند توبه نمود، دلیل که از همه گناه و معصیت پشیمان شود و کردار نیکو کند، که در آن خوشنودی خدای تعالی است و دست از دنیا بدارد و طلب آخرت کند.

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

توبه کردن در خواب، بر چهار وجه است.

اول: پشیمانی از گناه.

دوم: رضا و خشنودی خدا.

سوم: راه آخرت.

چهارم: سعادت.

تعبیر خواب آنلاین

لیلا برایت مى ‏گوید:

اگر در خواب دیگران را در حال توبه کردن ببینید، نشانه‏ ى شنیدن اخبار ناگوار است.

۰ نظر

تعبیر خواب توپ جنگی

لوک اویتنهاو می گوید :

توپ جنگی

شنیدن شلیک شدن گلوله از توپ : مشکلات در امور کاری و یا یک دشمن

شلیک کردن با توپ : پیروزی در یک امر کاری، یا پیروزی در یک دعوا

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

آنلی بیتون مى‏گوید:

 1. اگر در خواب توپ جنگی ببینید ، نشانه آن است که کشورتان در معرض تجاوز بیگانگان قرار خواهد گرفت . و جوانان از اثرات جنگ رنج ها خواهند کشید .
 2. اگر دختری در خواب صدای توپی را بشنود ، علامت آن است که همسر سربازی خواهد شد .
 3. خواننده باید چنین خوابهایی را با توجه به تجارب و دانسته های خود تعبیر کند . اگر زمانی خواب توپ جنگی ببینید که خبری از جنگ نیست ، دلالت بر آن دارد که از بدشانسی و شکست خود در کارها مضطرب و پریشان هستید .

تعبیر خواب آنلاین

لیلا برایت مى‏گوید:

اگر در خواب صداى شلیک گلوله‏اى را بشنوید، یعنى خبرهاى خوشایندى به شما مى‏ رسد.

۰ نظر

تعبیر خواب توت فرنگی

لوک اویتنهاو می گوید :

 • توت فرنگی : شما به ییلاق یا یک محیط روستایی دعوت خواهید شد.
 • خوردن : لحظه های شیرین
 • توت فرنگی وحشی : ازدواج موفق
 • خوردن آن : خبر

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

آنلی بیتون مى‏ گوید:

 1. دیدن توت فرنگی در خواب ، نشانه آن است که صاحب چیزی خواهید شد که مدتهای مدید خواهانش بودید.
 2. خوردن توت فرنگی در خواب ، نشانه عشقی دو جانبه است .
 3. خرید و فروش توت فرنگی در خواب ، نشانه به دست آوردن محصولی فراوان است .
۰ نظر

تعبیر خواب جشن تولد

لوک اویتنهاو می گوید :

تولد

جشن تولد در خواب: شما عمر طولانی خواهید داشت

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شد. اگر بیند او را پسری آمد، دلیل است او دختری آید. اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد.

تعبیر خواب آنلاین 

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که طفلی را جایی افکنده بودند و او بازیافت، دلیل که از جایی که امید ندارد چیزی به وی رسد.

۰ نظر

تعبیر خواب تورات

محمدبن سیرین گوید:

در خواب اگر کسی بیند تورات همی خواند، دلیل که وی را قوتی پدید آید از مردم محتشم. اگر بیند تورات خواند به ظاهر، دلیل که با کسی خصومت کند و بر وی ظفر یابد و مرادش حاصل شود. اگر بیند کسی را تعلیم تورات می کرد، دلیل که از آن کس خیر بدو رسد.

۰ نظر

تعبیر خواب تور لباس عروس

آنلی بیتون مى‏گوید:

 1. دیدن تور لباس عروس در خواب ، نشانه آن است که در زندگی خود تغییر و تحولی ایجاد خواهید کرد که باعث شادمانی اعضای خانواده شما خواهد شد .
 2. اگر دختری خواب ببیند تور لباس عروسی را بر صورت خود انداخته است ، نشانه آن است که به کاری مشغول خواهد شد که برایش منفعتی فراوان به همراه می آورد . اما اگر خواب ببیند تور لباس عروسی از روی صورتش کنار می رود یا بر زمین می افتد ، نشانه آن است که متحمل رنج و اندوه خواهد گشت .

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

۰ نظر

تعبیر خواب تور ماهیگیری

آنلی بیتون مى‏گوید:

 1. دیدن تور ماهی گیری در خواب ، علامت کسب لذات و منافع کم اهمیت اما فراوان است .
 2. دیدن تور ماهیگیری پاره در خواب ، نشانه هجوم نا امیدی های رنج آور است .

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

لیلا برایت مى‏گوید:

دیدن تور ماهیگرى در خواب، بیانگر آن است که موضوعى موجب خشم و عصبانیت شما مى ‏گردد.

۰ نظر

تعبیر خواب تورم لوزه

آنلی بیتون مى ‏گوید:

متورم شدن لوزه در خواب، بیانگر انجام کارهاى خسته‏ کننده است. اگر در خواب لوزه‏ ى کسى را متورم ببینید، یعنى بیماری شما را تهدید مى ‏کند.

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

۰ نظر

تعبیر خواب تولد (به دنیا آمدن)

لیلا برایت مى‏ گوید:

تولد در خواب نشانه‏ ى آن است که روزهاى خوشى پیش رو دارید.

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

آنلی بیتون مى‏ گوید:

اگر خواب ببینید که مرده ‏اید و دوباره متولد مى ‏شوید، به این معنا است که به اهداف خود خواهید رسید.

۰ نظر

تعبیر خواب تهدید

لیلا برایت مى‏گوید:

اگر در خواب کسى شما را تهدید کند، به این معنى است که احتمالا دچار بیماری مى‏ شوید.

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

۰ نظر
عضویت