آبادانی

 

ابن سیرین می گوید :

اگر ببیند که جای خرابی را آباد می کرد مثل مسجد و مدرسه و خانقاه و نظایر آن دلالت بر درستی دین و عقل و ثواب آخرت دارد و اگر ببیند که زمین خراب متعلق به خودش را آباد می کرد مثلاً خانه و دکان بنا می نمود خیر و فایدۀ دنیوی به دست می آورد ، و اگر ببیند جای آبادی فرو ریخت و خراب شد به اهل آنجا بلا و مصیبت می رسد .

 

جابر مغربی می گوید :

اگر کسی خود را در خواب ببیند که در جای آبادی اقامت دارد ، به قدر آبادانی آنجا ، خیر و منفعت می یابد ، و اگر بر خلاف این ببیند بر شرّ و فساد و زیان او دلالت دارد .

 

حضرت صادق (ع) می فرماید :

دیدن آبادانی در خواب بر چهار وجه دلالت دارد :

1-    بر صلاح و درستی کارهای دنیائی

2-    خیر و منفعت

3-    عدل و داد و خوشبختی و کامرانی

4-    گشایش کارهای بسته .