آنلی بیتون مى‏گوید:

  1. اگر در خواب ببینید با تانکی به مبارزه دشمن می روید ، نشانه آن است که فرصت هایی خوب برای پیشرفت به شما رو می کند به شرط آنکه از این فرصت ها به درستی استفاده کنید .
  2. اگر خواب ببینید از روی تانکی به زمین می افتید ، نشانه آن است که از مقامی بالا به زیر می آیید .

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب