لیلا برایت مى‏ گوید:

اگر خواب ببینید که پوست میوه یا هر چیز دیگرى را مى‏تراشید، بیانگر آن است که شانس و اقبال به شما رو خواهد کرد.

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب