ابراهیم کرمانی گوید:

ترب به خواب دیدن غم و اندوه است. خاصه که خورند و اگر بیند می خورد، دلیل که به قدر آن غم و اندوه بدو رسد. اگر بیند کسی ترب بدو داد، دلیل که آن کس غم و اندوه به دل او رساند. اگر بیند که او ترب به کسی داد یا از خانه بیرون افکند و هیچ از آن نخورد، دلیل که از غم برهد.

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 

ترب در خواب غم و اندوه است. سخنان زشتی است که چون از دهان گوینده خارج شود ندامت و پشیمانی می آورد. اگر در خواب دیدید که ترب به کسی می دهید حرف هایی می زنید و کارهایی می کنید که اگر چه با حسن نیت گفته و انجام می شود اما تلخ است و به دل شنونده اثر بد می گذارد و او را آزرده می کند و چنانچه کسی به شما ترب داد او موجب دلتنگی شما می شود چه بسا نیت بد نداشته باشد.

تعبیر خواب آنلاین

آنلی بیتون مى ‏گوید:

مشاهده ‏ى ترب کوهى در خواب، بیانگر همنشینى با افراد مقتدر است. اگر در خواب ببینید که مشغول خوردن ترب کوهى هستید، به این معنا است که باید در رفتار خود دقت بیشترى به عمل آورید.