لیلا برایت مى‏ گوید:

اگر در خواب تشیع جنازه کسى را دیدید، به این معنا است که در کارى سود فراوانى نصیب شما مى‏شود و یا این که عده‏ اى به خانواده‏ى شما اضافه مى ‏شوند.

تعبیر خواب، تعبیر خواب آنلاین، تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر خواب امام جعفر صادق، تعبیر خواب جامع، تعبیر خواب حضرت یوسف، تعبیر خواب دانیال نبی، تعبیر خواب علامه مجلسی، تعبیر کردن خواب