آنلی بیتون مى‏گوید:

اگر مردى در خواب مشاهده کند که دو زن دارد، به این معنا است که از موضوعى واهمه دارد. اگر زنى در خواب دو شوهر داشته باشد، بیانگر آن است که دست به کارهایى مى‏زند که رسوایى به همراه دارد.

تعبیر خواب، تعبیر خواب آنلاین، تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر خواب امام جعفر صادق، تعبیر خواب جامع، تعبیر خواب حضرت یوسف، تعبیر خواب دانیال نبی، تعبیر خواب علامه مجلسی، تعبیر کردن خواب