آنلی بیتون مى‏گوید:

تعظیم کردن در خواب، نشانه‏ى آن است که با کارهاى خود مورد خنده ‏ى دیگران قرار مى‏گیرید.

تعبیر خواب، تعبیر خواب آنلاین، تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر خواب امام جعفر صادق، تعبیر خواب جامع، تعبیر خواب حضرت یوسف، تعبیر خواب دانیال نبی، تعبیر خواب علامه مجلسی، تعبیر کردن خواب