لوک اویتنهاو می گوید :

تقلید کردن : نیک بختی در امور کاری

تقلید کردن در خواب

آنلی بیتون مى‏ گوید:

تقلید کردن در خواب، علامت آن است که مرتکب اشتباهى مى‏ شوید.

تعبیر خواب، تعبیر خواب آنلاین، تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر خواب امام جعفر صادق، تعبیر خواب جامع، تعبیر خواب حضرت یوسف، تعبیر خواب دانیال نبی، تعبیر خواب علامه مجلسی، تعبیر کردن خواب