هانس کورت مى‏گوید:

دیدن تله در خواب، بیانگر گرفتارى و توطئه‏ ى دشمنان است.

تعبیر خواب تله

لیلا برایت مى‏گوید:

دیدن تله موش خالى در خواب، نشانه‏ ى آزار و اذیت دشمنان است. اگر خواب ببینید موشى در تله گیر افتاده، به معناى آن است که درگیر مشکلات خواهید شد. اگر در خواب مشاهده کنید که تله موش صحرایى کار مى‏گذارید، یعنى توطئه‏ى دشمنان را بر ملا مى‏سازید. دیدن حشرات، بیانگر آن است که عده ‏اى بر علیه شما نقشه مى‏ کشند.

تعبیر خواب، تعبیر خواب آنلاین، تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر خواب امام جعفر صادق، تعبیر خواب جامع، تعبیر خواب حضرت یوسف، تعبیر خواب دانیال نبی، تعبیر خواب علامه مجلسی، تعبیر کردن خواب

آنلی بیتون مى‏گوید:

  1. اگر خواب ببینید در تله ای افتاده اید ، نشانة آن است که در زندگی فریب کسی را خواهید خورد .
  2. اگر خواب ببینید نمی توانید خود را از تله ای که در آن افتاده اید نجات بدهید ، علامت آن است که بدبختی بزرگی گریبانتان را خواهد گرفت .
  3. اگر دختری خواب ببیند معشوقش او را از تله نجات می دهد ، نشانه آن است که همسری لایق و وفادار خواهد داشت.

تعبیر خواب تله