محمدبن سیرین گوید:

اگر کسی بیند توبه نمود، دلیل که از همه گناه و معصیت پشیمان شود و کردار نیکو کند، که در آن خوشنودی خدای تعالی است و دست از دنیا بدارد و طلب آخرت کند.

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

توبه کردن در خواب، بر چهار وجه است.

اول: پشیمانی از گناه.

دوم: رضا و خشنودی خدا.

سوم: راه آخرت.

چهارم: سعادت.

تعبیر خواب آنلاین

لیلا برایت مى ‏گوید:

اگر در خواب دیگران را در حال توبه کردن ببینید، نشانه‏ ى شنیدن اخبار ناگوار است.