آنلی بیتون مى ‏گوید:

متورم شدن لوزه در خواب، بیانگر انجام کارهاى خسته‏ کننده است. اگر در خواب لوزه‏ ى کسى را متورم ببینید، یعنى بیماری شما را تهدید مى ‏کند.

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب