لیلا برایت مى‏ گوید:

دیدن نان در خواب، نشانه‏ ى به دست آوردن ثروت است. اگر در خواب به پرندگان خرده نان مى‏ دهید، به معناى آن است که بخت و اقبال به شما رو مى ‏آورد.

تعبیر خواب، تعبیر خواب آنلاین، تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر خواب امام جعفر صادق، تعبیر خواب جامع، تعبیر خواب حضرت یوسف، تعبیر خواب دانیال نبی، تعبیر خواب علامه مجلسی، تعبیر کردن خواب