آنلی بیتون مى ‏گوید:

شنیدن صدای تیراندازی در خواب، نشانه آن است که به علت خودخواهی بیش از اندازه همسرتان از شما بیزار می شود .

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

لیلا برایت مى ‏گوید:

اگر در خواب به کسى تیراندازى مى ‏کنید، نشانه‏ ى آن است که دچار گرفتارى و دردسر خواهید شد. اگر خواب ببینید که مورد اصابت تیرى قرار مى‏ گیرید، نشانه آن است که در کارتان با شکست مواجه مى‏ شود. اگر ببینید که شما را تیرباران مى‏ کنند، یعنى در شغلتان پیشرفت مى‏ کنید.