آب برداشتن

لوک اویتنهاو می گوید :

آب برداشتن : خبر