تعبیر خواب

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تعبیر برهنه بودن برهنگی در خواب» ثبت شده است

تعبیر خواب برهنه

آنلی بیتون مى‏گوید:

 1. اگر خواب ببینید با لباسی پاره و پابرهنه سرگردانید ، نشانه آن است که توقعات بیش از اندازه برای شما دردسر تولید خواهد کرد و تمامی کوشش های شما برای رسیدن به هدفی خاص به یأس مبدل خواهد شد .

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • یک زن خواب ببیند که برهنه است : ناکامی از همه طرف
 • یک مرد خواب ببیند که برهنه است : او آشکارا شرمسار خواهد شد .
 • یک زن زیبای برهنه : پول خوبی بدست می آورید.
 • یک زن معمولی برهنه : نقشه ها و ایده های بزرگی در سر دارید .
 • یک زن برهنه خیلی زشت : خواسته های شما برآورده نمی شود.
 • یک دختر جوان و زیبای برهنه : تکبر و خودخواهی
 • زن شما برهنه است : اعضای فامیل درباره شما حرف می زنند .
 • تعداد زیادی زن برهنه : مردم نظر بلندی روی شما دارند .
 • شما افراد برهنه را می شمارید : خبرهای خوش دریافت می کنید .
 • مردان و زنان لخت به اتفاق یکدیگر : شما شخص باوفا و نجیبی هستید .
 • برهنگان در حال دویدن :ایده هایتان را از دست میدهید .
 • شما با یک شخص برهنه خوابیده اید : پریشانی و تشویش
 • با یک زن برهنه در محلی دور از خانه خودتان خوابیده اید : یک نفر به شما آزار خواهد رساند .
 • برهنه در خیابان راه می روید : دوستان و نزدیکان باعث ناکامی شما می شوند .
 • اشخاص متاهل برهنه هستند : پول.
۱ نظر

تعبیر خواب برهنگی

محمدبن سیرین گوید:

اگر به خواب دید برهنه است و از مردم شرم دارد. دلیل که حج طلب کند. اگر بیننده خواب مردی مستور بود، گناهش عفو گردد. اگر صالح نباشد، دلیلش بد بود.

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر خود را برهنه دید و در طلب دنیا بود، دلیل بر غم و اندوه است. اگر بیند ازاری بر میان بسته، دلیل که در طاعت و عبادت مجتهد شود.

تعبیر خواب آنلاین

جابر مغربی گوید:

برهنگی در خواب. محنت و رسوائی است. اما اگر عورت را پوشیده بیند، مرد صالح را نیکو بود و فاسق را بد بود.

تعبیر خواب آنلاین

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

برهنگی در خواب، مرد صالح را خیر و نیکی است و مرد مفسد را بدی و رسوائی است.

تعبیر خواب آنلاین

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

برهنگی در خواب آشکار شدن مکنونات قلبی بیننده خواب است. چنانچه کسی در خواب خویشتن را برهنه ببیند مردم او را همان طور که هست خواهند شناخت. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل است که برهنگی در خواب مرد صالح را خیر و نیکی است و مرد مفسد و فاسق را بدی و رسوائی. زیاد اتفاق می افتد که در خواب به صورت برهنگی ظاهر می شود. اگر خود را در خواب برهنه دیدیم ولی عورت ما پوشیده بود از چیزی می ترسیم که فاش شدن آن رسوائی نمی آورد. اگر برهنه بودیم و لباس پوشیدیم از گزندی در امان می مانیم. اگر در حال برهنگی کسی به ما لباس پوشانید یا خودمان لباس بپوشیم به استعانت کسی از رسوائی و فضاحت نجات می یابیم. دیدن بدن برهنه دیگران آگاهی از شخصیت نهانی دیگران است. لخت شدن این را می گوید که خودمان کاری می کنیم تا سر زبان ها بیافتیم و دیگران درباره ما حرف بزنند و احیانا بد بگویند.

تعبیر خواب آنلاین

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن خود را برهنه در میان مردم  با حرمت گردد

دیدن برهنه بودن غمهای او زایل شود و به مراد برسد

برهنگی توانگر گردد

تعبیر خواب آنلاین

آنلی بیتون مى‏گوید:

 1. اگر در خواب خود را برهنه ببینید ، علامت آن است که به اعمال رسوایی آور تن خواهید داد .
 2. اگر دیگران را در خواب عریان ببینید ، نشانه آن است که افرادی مکار شما را تشویق می کنند تا وظایف اصلی خود را از یاد ببرید .
 3. اگر در خواب ناگاه متوجه شوید برهنه هستید و بکوشید با چیزی خود را بپوشانید ، علامت آن است که از عادات ناپسند و لذتهای نامشروع دست خواهید کشید .
۰ نظر
عضویت
عضویت