تعبیر خواب

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تعبیر ترسیدن از چیزی در خواب» ثبت شده است

تعبیر خواب ترسیدن

محمدبن سیرین گوید:

ترسیدن در خواب، ایمنی است و هر که در خواب دید می ترسد از کسی و نداند ترس او از کیست، دلیل که مکروهی از آن ترساننده به وی رسد.

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

ترسیدن درخواب، نصرت است، اگر بیند از دزدی یا جانوری همی ترسید، دلیل که از کسانی که به او منسوبند و بستگانش مضرت رسد.

تعبیر خواب آنلاین

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن ترسیدن در خواب سلامتی بود

تعبیر خواب آنلاین

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

ترس در خواب های ما شادی و خبر خوش است. اگر در خواب ترسیدید و یکه خوردید خوشحال می شوید و خبری ناگهانی و خوب و شادی بخش دریافت خواهید داشت. نوشته اند ترس ایمنی است. اگر از دزد ترسیدید از جانب خویشاوندان یا اهل بیت خود آسیب و زیان می بینید. امام جعفر صادق علیه السلام فرموده ترسیدن در خواب نصرت است.

تعبیر خواب آنلاین

لیلا برایت مى ‏گوید:

اگر خواب ببینید که موضوعى موجب ترس شما شده است، به این معنا است که در تلاش هستید تا دشمنانتان را نابود سازید.

تعبیر خواب آنلاین

آنلی بیتون مى‏ گوید:

اگر در خواب ببینید که به خاطر سفرى وحشت‏زده شده‏ اید، بیانگر بروز مشکلات خانوادگى است. اگر در خواب دیگران را ببینید که از موضوعى ترسیده ‏اند، بیانگر آن است که چیزى شما را نگران مى‏سازد.

۰ نظر

تعبیر خواب ترس

آنلی بیتون مى‏گوید:

  1. اگر در خواب احساس کنید از ادامه کاری یا انجام سفری وحشت دارید ، نشانه آن است که با خانواده خود مشکل خواهید داشت و در اموری مهم شکست خواهید خورد .
  2. اگر در خواب هراس دیگران را ببینید ، نشان از آن دارد که دوستی به خاطر مشکلات شخصی خود ، از محبت کردن به شما عاجز است .
  3. اگر زنی خواب ببیند از سگ ترسیده است ، نشانه آن است که در صداقت دوست خود شک خواهد کرد.

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

۰ نظر
عضویت
عضویت