تعبیر خواب

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تعبیر دیدن اعضای بدن در خواب» ثبت شده است

تعبیر خواب بدن

فروید گوید:

به نظر فروید که در مجموع وخلاصه می آید هر عضو بدن می تواند معرف عضو دیگری که اهمیت کمتری داری باشد

هر عضو تیز و نوک دار مانند انگشتان ، دندان و زبان و نوک بینی نشان آلت مردی است.

هر سوراخ بدن مانند دهان وغیره سوراخ مقعد و یا فرج است.

دیدن سوراخ در پشت بدن وپشت دست نشان مقعد است وسوراخ در جلوی بدن سوراخ فرج است .

دیدن ترشحاتی مانند بزاق و اشگ و ادرار می تواند به ترشح منی تفسیر شود . شکم و معده نشانگر امیال و عواطف سر کوفته و محدود شده است.

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

لیلا برایت مى‏گوید:

دیدن بدن در خواب، بیانگر آن است که شما دلبسته‏ى کسى مى‏شوید و در انجام کارهاى بیهوده وقت تلف مى‏کنید. اگر خواب ببینید که داراى بدنى قوى هستید، به این معنا است که به خوشبختى مى‏رسید. اگر در خواب بدن خود را زخمى ببینید، بیانگر ضرر مالى است. دیدن بدن لخت در خواب، نشانه‏ى آن است کار نادرستى انجام مى‏دهید که آبروى شما در خطر است.

تعبیر خواب آنلاین

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب بدن خودتان : خوشبختی

بدن یک زن : دیگران با این زن تفریح می کنند .

بدن یک مرد : نقشه های شما عملی و موفق خواهند شد .

بدن یک بچه : عازم یک سفر هستید .

بدن ازشکل افتاده یک شخص دیگر : شادی در آینده نزدیک .

۰ نظر

تعبیر خواب اعضاء بدن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب اعضاء بدن : یک نوزاد دختر زائیده می شود.

اعضای بدن بیماران : ناامیدی

اعضای بدنتان خوب کار می کند : خوشبختی در خانواده

اعضای بدن اشخاص پیر و بیمار : پرگوئیهای خصمانه

اعضای بدن شما شل است : یکنفر درپی فریب دادن شماست .

اعضای بدنتان سالم است : ثروت

اعضای بدن شما بی اندازه بزرگ است : شما دارای یک پسر ناقص الخلقه خواهیدشد.

بعضی از اعضای بدن شما را جدا می کنند : یکی از عزیزانتان را از دست می دهید.

اعضای بدنتان بیمار هستند : مادر یا پدر شما خواهد مرد.

تعبیر خواب آنلاین

۰ نظر
عضویت
عضویت