تعبیر خواب

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تعبیر دیدن حمل بار سنگین در خواب» ثبت شده است

تعبیر خواب بار سنگین

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

اگر در خواب

زیر یک بار سنگین کمرتان خم شده : محتاج دیگران خواهید شد .

اشخاص دیگر بار سنگین حمل می کنند : خوشبختی

بچه ها بار سنگین حمل می کنند : پیشرفت و امتیاز

دوستان بار سنگین حمل می کنند : پول شما بیشتر خواهد شد

۰ نظر

تعبیر خواب بار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن بارهای زیاد در خواب، آنچنان که در انبار هست یا در محوطه ای دیده می شود خیر و نیکی است. بارکشیدن سود بردن است در صورتی که آن بار متعلق به خودتان باشد و در عالم خواب بدانید باری که می کشید و می برید به خودتان تعلق دارد نه به دیگری. در این حالت فرق نمی کند که بار را با ماشین یا گاری یا لیفت تراک و یا هر وسیله دیگری ببرید یا با دوش. ممکن است در عالم خواب از بردن بار خسته شده و عرق کرده باشید. این گویای رنج و زحمت شما نیست بلکه فرحی است که از سود بردن بار حاصل می کنید و به شما دست می دهد. بارکشی در خواب برای دیگران همچنان که در بیداری بیگاری است در خواب هم تلاشی است بیهوده که سودش عاید غیر می شود و رنجش برای شما می ماند. اگر در خواب دیدید که با دوش خود بار می کشید، به اندازه همان باری که روی دوش دارید سود می برید. کم باشد، کم و زیاد باشد، زیاد.

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

آنلی بیتون مى‏گوید:

  1. اگر خواب ببینید در حال حمل بار هستید ، علامت آن است که از روی عشق و خیر خواهی دست به کارهایی سخت و دشوار خواهید زد و زندگانی ای طولانی خواهید داشت .
  2. اگر خواب ببینید زیر بار سنگینی به زمین می افتید ، نشانة آن است که قادر به امرار معاش افرادی که به شما وابسته اند نخواهید شد .
  3. اگر خواب ببینید دیگران در حال حمل بار هستند ، علامت آن است که نزدیکان شما تجربیاتی خواهند کرد که شما نیز به این تجربیات علاقمند خواهید شد .

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :  

شما باری را حمل می کنید : گذشت در زندگی کار بسیار خوبی است .

بچه ها باری را حمل می کنند : خوشبختی

دشمنان بار حمل می کنند : یکنفر شما را رها میکند

نزدیکان باری را حمل می کنند : یک راز که خطری در آن مخفی شده.

۰ نظر
عضویت
عضویت