تعبیر خواب

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تعبیر دیدن پشت بام خانه در خواب» ثبت شده است

تعبیر خواب پشت بام

هانس کورت مى‏ گوید:

دیدن پشت بام در خواب، بیانگر رسیدن به خوشبختى است. سقوط از پشت بام در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که دچار مشکلى مى‏شوید. اگر خواب ببینید که در پشت بامى خوابیده ‏اید، به این معنا است که دشمنانتان نمى‏توانند به شما آسیب برسانند.

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

آنلی بیتون مى‏ گوید:

  1. اگر خواب ببینید بر پشت بام خانه ای ایستاده اید ، علامت آن است که به سعادتی بی کران دست خواهید یافت . اما اگر احساس کنید از پشت بام سقوط می کنید ، نشانة آن است که در زندگی هیچ تکیه گاه محکمی نخواهید داشت .
  2. اگر خواب ببینید بام خانه ای در حال فروریختن است ، علامت آن است که با مصیبتی ناگهانی مواجه خواهید شد .
  3. اگر خواب ببینید سقف خانه ای را تعمیر می کنید ، نشانة آن است که به سرعت بر ثروت شما افزوده خواهد شد .
  4. خوابیدن بر پشت بام در خواب ، علامت آن است که از گزند دشمنان همواره محفوظ خواهید ماند.
۰ نظر

تعبیر خواب بام خانه

اگر در خواب بیند بر بام خانه مجهول بود، دلیل است که زنی خواهد بر قدر بلندی بام با قدر و رفعت. اگر دید بام آن خانه معروف بود، دلیل که شرف و بزرگی یابد و کارش بر نظام شود.

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

جابر مغربی گوید:

اگر دید بر بام خانه پادشاه است، دلیل که بزرگی و منزلت یابد. اگر بیند از بام بیفتاد، از جاه و منزلت بیفتد و او اندوه رسد.

۰ نظر
عضویت
عضویت