منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

تمشک در خواب غم است به خصوص اگر به دهان ترش مزه بیاید و سرخ رنگ باشد. اگر سیاه باشد بهتر از این است که سرخ باشد چون تمشک سیاه شیرین تر از تمشک سرخ است. تمشک غم و غصه های اندک است که چون جمع شوند می توانند کوهی از غم فراهم آورند که دل توانایی قبول آن همه غم را ندارد. چنانچه در خواب دیدید که در صحرا هستید و تمشک جمع می کنید با غم های کوچک رو به رو می شوید. چنانچه دیدید کسی به شما ظرفی پر از تمشک تعارف کرد موجب ملال و کدورت شما می شود. اگر بوته تمشک در خا نه داشتید اندوهی خانوادگی خواهید داشت که ریشه در بطن روابط فامیلی دارد. اگر در خواب دیدید که تمشک چیده اید و به کسی هدیه داده اید شما برای دیگران دردسر ایجاد می کنید یا او را در ناراحتی های خود شرکت می دهید. اگر ظرف تمشک از دست شما به زمین بیفتد خوب است چون گویای مقاومت شما در مقابل غمهاست و این که بالاخره مشکلات را از میان بر می دارید و از غم می رهید.

تعبیر دیدن تمشک در خواب

لیلا برایت مى‏گوید:

دیدن تمشک در خواب، نشانه‏ ى آن است که روزهاى خوشى پیش رو دارید. خوردن تمشک، نشانه‏ ى شنیدن اخبار خوشایند است. جمع کردن تمشک، بیانگر پیدا کردن یک دوست خوب است.

دیدن تمشک در خواب

آنلی بیتون مى‏گوید:

  1. دیدن تمشک در خواب ، علامت آن است که پس از فرار از موضوعی خاص در می یابید که آن موضوع بسیار جذاب و قابل توجه بوده است .
  2. اگر زنی خواب ببیند تمشک می خورد ، نشانه آن است که در محیط اجتماعی بدگویی و کینه ورزی پشت سر او جریان می یابد و او را پریشان و مضطرب می سازد.

تعبیر خوردن تمشک در خواب