لوک اویتنهاو می گوید :

برادر : سود و فایده

برادری در حال مرگ : آینده ای متلاطم

دیدار و یا ترک او : پیشامدی خوش یمن

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

آنلی بیتون مى‏گوید:

  1. اگر برادر خود را در خواب خوشحال ببینید، نشانگر آن است که براى رسیدن به اهدافش به او کمک خواهید کرد.
  2. اگر برادر خود را ناراحت یا گرفتار ببینید، به این معنا است که دچار بیمارى یا ضرر مالى خواهید شد.

تعبیر خواب آنلاین

لیلا برایت مى‏گوید:

اگر در خواب ببینید که برادرتان مرده یا با او خداحافظى مى ‏کنید، نشانه‏ى آن است که مدتى دچار بیمارى مى‏شوید. دیدن برادر همسر خود در خواب، نشانه‏ى اختلاف خانوادگى است.