محمد بن سیرین گوید:

ترنجبین در خواب، مال بی منت است. اگر بیند ترنگبین بسیار داشت یا کسی بدو داد، دلیل که روزی بسیار یابد، از آنجا که امید ندارد و کارهای او به نظام شود.

تعبیر خوردن ترنجبین در خواب

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

  • اگر ترنجبین درخواب دید یا خورد، دلیلش بر سه وجه است
  • اول: مال و روزی حلال بی منت خلق.
  • دوم: معیشت و گشایش کارها.
  • سوم: کام دل یافتن و به مراد رسیدن.

تعبیر دیدن ترنگبین در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

ترنجبین یا ترنجبین را در خواب بی مورد و بدون مناسبت نمی بینیم. چون جنبه دارویی دارد. اگر در خواب ببینیم حتما یا بیماری همراه آن است و یا زمینه ای از بیماری در خواب ما وجود دارد و بالطبع آن بیمار باید کودک باشد زیرا انگبین از داروهای خاص کودکان و شیرخواران است. معبران نوشته اند ترنگبین مال بی منت است یعنی مال مفت و چنین مالی در زندگی امروز ما یافت نمی شود مگر به علت ها و مناسبت های نادر. ترنگبین شیره گیاهی است شفابخش و شیرین و اگر در خواب دیدید که کسی ترنگبین برای شما آورد یا تعارف کرد که بخورید گویای آن است که کسی در رفع مشکلات به شما کمک می کند و آخرین کلید را برای گشودن در بسته به شما می دهد. روی هم رفته دیدن ترنگبین در خواب بد نیست و اگر به نوشته معبران قدیمی مال بی منت نباشد نوشدارو و کلید مادر است برای گشودن درهای بسته.

تعبیر خواب، تعبیر خواب آنلاین، تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر خواب امام جعفر صادق، تعبیر خواب جامع، تعبیر خواب حضرت یوسف، تعبیر خواب دانیال نبی، تعبیر خواب علامه مجلسی، تعبیر کردن خواب