لوک اویتنهاو می گوید :

تشک : شما خانه خودتان را بنا خواهید نمود

تعبیر دیدن تشک در خواب

آنلی بیتون مى ‏گوید:

  1. دیدن تشک در خواب ، علامت آن است که بزودی وظایف جدیدی به دوش خواهید گرفت .
  2. دیدن کارگاه تشک دوزی در خواب ، علامت آن است که با شرکای صرفه جویی همکار خواهید شد . و به زودی ثروتی گرد خواهید آورد .

تعبیر خواب، تعبیر خواب آنلاین، تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر خواب امام جعفر صادق، تعبیر خواب جامع، تعبیر خواب حضرت یوسف، تعبیر خواب دانیال نبی، تعبیر خواب علامه مجلسی، تعبیر کردن خواب

لیلا برایت مى ‏گوید:

اگر در خواب ببینید روى تشکى دراز کشیده ‏اید، به این معنا است که مورد اتهام قرار مى‏ گیرید.

تعبیر خواب، تعبیر خواب آنلاین، تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر خواب امام جعفر صادق، تعبیر خواب جامع، تعبیر خواب حضرت یوسف، تعبیر خواب دانیال نبی، تعبیر خواب علامه مجلسی، تعبیر کردن خواب