لوک اویتنهاو می گوید :

تعلیم دادن چیزی به کسی در خواب : اطراف شما پر از آدمهای کوته فکر است.

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب