آنلی بیتون مى‏گوید:

  1. دیدن تله موش در خواب ، علامت آن است که افراد فرصت طلب برای شما نقشه هایی کشیده اند . باید بیشتر مراقب خود باشید .
  2. اگر خواب ببینید در تله موش ، موشی به دام افتاده است ، نشانه آن است که به دست دشمنان گرفتار خواهید شد .
  3. اگر خواب ببینید تله موشی کار می گذارید ، نشانه آن است که با توسل به حیله و نیرنگ می کوشید بر مخالفین خود پیروز شوید .

تعبیر خواب، تعبیر خواب آنلاین، تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر خواب امام جعفر صادق، تعبیر خواب جامع، تعبیر خواب حضرت یوسف، تعبیر خواب دانیال نبی، تعبیر خواب علامه مجلسی، تعبیر کردن خواب