لیلا برایت مى‏گوید:

اگر خواب ببینید که مشغول تمیز کردن خانه هستید، به این معنا است که عده ‏اى دایما پشت سر شما حرف‏ هاى بدى مى‏زنند. اگر در خواب مشغول تمیز کردن چیزى باشید، به این معنا است که باید در رفتار خود دقت بیشترى انجام دهید.

تعبیر خواب تمیز کردن چیزی در خوابتعبیر خواب خواب تمیز کردن خانه در خوابتعبیر خواب خواب تمیز کردن خانه در خواب