آنلی بیتون مى‏گوید:

  1. دیدن تنباکو در خواب، نشانه پیروزی در حرفه و روبرو شدن با تحولاتی ناچیز در امور عاشقانه است .
  2. کشیدن تنباکو در خواب ، نشانه آن است که با ولخرجی زندگی خود را به سمت بدی سوق خواهید داد .
  3. مشاهده تنباکو در حال رشد و نمو در خواب ، نشانه آن است که به اقداماتی توفیق آمیز دست خواهید زد .

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب