آنلی بیتون مى‏گوید:

تنبیه شدن در خواب، بیانگر آن است که کارتان را به خوبى انجام نمى‏ دهید. اگر در خواب کسى را تنبیه کنید، نشانه‏ ى آن است که براى مدتى بدخلق و عصبى شده‏ اید.

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب