آنلی بیتون مى‏گوید:

  1. شنیدن زوزه تندباد در خواب ، نشانه آن است که برای جبران شکستی که در زندگی خورده اید ، به کارهایی نادرست خواهید زد.
  2. اگر خواب ببینید خانه ای را تندباد ویران ساخته است و شما می کوشید کسی را از زیر الوارهایش نجات دهید ، علامت آن است که به مکان هایی دوردست سفر می کنید اما در زندگی شما از نظر مالی تغییر چشم گیری رخ نمی دهد.
  3. اگر خواب ببینید به بقایای خرابی های آثار طوفان نگاه می کنید ، نشانه آن است که به خطری نزدیک می شوید اما با تغییر زندگی دیگران از آن خطر نیز بر طرف می شوید.
  4. اگر خواب ببینید تندباد کسانی را کشته است و کسانی را مجروح کرده است ، علامت آن است که افرادی شما را به دردسر می اندازند و شما را اندوهگین می سازند.
  5. اگر خواب ببینید تندباد فرومی نشیند ، علامت آن است که در زندگی به گرفتاریهای بزرگ دچار نخواهید شد.
  6. اگر خواب ببینید گرفتار تندباد شده اید ، علامت آن است که در حرفه خود زیان ها خواهید دید و با مشکلات فراوانی روبرو خواهید شد.

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب