لیلا برایت مى‏ گوید:

اگر در خواب خود را شخص تنهایى ببینید، نشانه‏ ى غم و اندوه است.

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب