لیلا برایت مى‏گوید:

اگر در خواب کسى شما را تهدید کند، به این معنى است که احتمالا دچار بیماری مى‏ شوید.

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب