آنلی بیتون مى‏ گوید:

اگر در خواب مشاهده کنید، فقیر شده ‏اید، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. مشاهده‏ ى افراد فقیر و تهیدست در خواب، به این معنا است شخصى از شما درخواست کمک دارد.

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب