لوک اویتنهاو می گوید :

  • توت فرنگی : شما به ییلاق یا یک محیط روستایی دعوت خواهید شد.
  • خوردن : لحظه های شیرین
  • توت فرنگی وحشی : ازدواج موفق
  • خوردن آن : خبر

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

آنلی بیتون مى‏ گوید:

  1. دیدن توت فرنگی در خواب ، نشانه آن است که صاحب چیزی خواهید شد که مدتهای مدید خواهانش بودید.
  2. خوردن توت فرنگی در خواب ، نشانه عشقی دو جانبه است .
  3. خرید و فروش توت فرنگی در خواب ، نشانه به دست آوردن محصولی فراوان است .