آنلی بیتون مى‏گوید:

  1. دیدن تور ماهی گیری در خواب ، علامت کسب لذات و منافع کم اهمیت اما فراوان است .
  2. دیدن تور ماهیگیری پاره در خواب ، نشانه هجوم نا امیدی های رنج آور است .

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

لیلا برایت مى‏گوید:

دیدن تور ماهیگرى در خواب، بیانگر آن است که موضوعى موجب خشم و عصبانیت شما مى ‏گردد.