لیلا برایت مى‏گوید:

اگر در خواب خود را مشغول تیز کردن چاقو ببینید، یعنى موضوعى موجب خشم شما مى‏ گردد.

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب