آنلی بیتون مى‏ گوید:

  1. اگر خواب ببینید جاسوسها با سوالات پی در پی شما را به ستوه می آورند ، نشانه آن است که در موقعیتی خطرناک قرار خواهید گرفت .
  2. اگر خواب ببینید جاسوس هستید ، نشانه آن است که دست به کارهایی نامطلوب خواهید زد .

تعبیر خواب، تعبیر خواب آنلاین، تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر خواب امام جعفر صادق، تعبیر خواب جامع، تعبیر خواب حضرت یوسف، تعبیر خواب دانیال نبی، تعبیر خواب علامه مجلسی، تعبیر کردن خواب