لوک اویتنهاو می گوید :

زایمان؛

زایمان کردن بر آورده شدن آرزو

دیدن زنی که زایمان میکند : عزاداری و یا ازدست دادن چیزی گرانبها

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

حضرت صادق علیه السلام مى فرماید:

اگر زنى در خواب ببیند که پسرى زایید و بلافاصله پسرسخن گفت، مرگ زن خواب بین نزدیک است .

اگر زنى در خواب ببیند دخترى زایید ، ازنسل او فرزندى به وجود مى آید که بزرگ خاندان خود مى شود.

تعبیر خواب آنلاین

آنلی بیتون مى‏گوید:

  1. خواب زایمان در خواب ، نشانه به دنیا آوردن کودکی سلامت است .
  2. اگر دختری خواب ببیند زایمان می کند ، نشانه آن است که از درستکاری رو بر می گردانید و به رفتاری نادرست رو می آورید .
  3. اگر زنی شوهردار خواب ببیند کودکی به دنیا می آورد ، نشانه آن است که ارثی کلان به او خواهد رسید .