تعبیر خواب

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تعبیر بوسیدن در خواب» ثبت شده است

تعبیر خواب بوسه دادن

محمدبن سیرین گوید:

اگر کسی بیند کسی را بوسه داد، دلیل که آن کس را دوست و خواستگار است. اگر آن کس مجهول بود، دلیل که ازجائی که طمع ندارد، خیر و منفعت یابد. اگر بیند معروفی او را بوسه داد، دلیل که از آن کس خیر و منفعت بیند.

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند مردی را به شهوت بوسه می داد، دلیل که از بهر مرده خیر کند، یا او رابه دعای خیر یاد آورد. اگر بیند مرده وی را بوسه می داد، دلیل که از مال یا از علم آن مرده چیزی به وی رسد. اگر بیند کسی وی را بوسه می داد، دلیل که طالب و خواستگار وی است. اگر به خلاف این بیند، دلیل که مراد و مقصود نیابد.

تعبیر خواب آنلاین

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

بوسه دادن، دلیلش بر چهار وجه است.

 • اول: خیر و منفعت.
 • دوم: حاجت رائی.
 • سوم: بر دشمن ظفر یافتن.
 • چهارم: سخن خوش شنیدن.

تعبیر خواب آنلاین

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

برخی از معبران نوشته اند بوسه خیانت است و سو نیت و بد دلی چه بوسه بدهیم و چه بگیریم. اگر ما دیگران را ببوسیم ما عامل خیانت خواهیم بود اگر دیگری ما را ببوسد نسبت به ما خیانت می شود. در بیداری و زندگی روزانه ما بوسه وسیله ابراز عشق و محبت است. وقتی کسی را می بوسیم می خواهیم محبت خود را در حد اعلا به آن شخص نشان بدهیم و ثابت کنیم. در خواب نیز از این حد فراتر نمی رویم. چنانچه در خواب ببینیم کسی را می بوسیم موردی پیش می آید که حسن نیت خود را نسبت به او ثابت کنیم و اگر آن که می بوسیم نا شناس باشد نفعی از ما به او می رسد . اگر یک دختر دم بخت ببیند که محرمی او را می بوسد محبوبیت میابد و اگر ببیند که نامحرمی او را می بوسد خواستگار خواهد یافت و شوهر می کند و چنانچه خودش کسی را ببوسد نشان آنست که از او به نیکی یاد می کنند. اگر ببینیم مرده ای ما را می بوسد اگر آن مرده آشنا باشد نسبت به او دینی داریم چه اخلاقی و چه مالی و مادی و اگر ناشناس باشد سودی به ما میرسد زیرا بوسه مرده خیر و برکت است.

تعبیر خواب آنلاین

لوک اویتنهاو می گوید :

 • بوسیده شدن : جدایی
 • بوسیدن : عشق دو جانبه
 • بوسه دزدکی : عشق سوزان

تعبیر خواب آنلاین

آنلی بیتون مى ‏گوید:

اگر در خواب مادر خود را مى‏بوسید، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب خواهر یا برادر خود را مى ‏بوسید، نشان‏ دهنده ‏ى شادمانى و نشاط است. بوسیدن نامزد خود در تاریکى، بیانگر داشتن روابط نادرست است. بوسیدن دشمن در خواب، دلالت بر آن دارد با یکى از اطرافیانتان که قهر بودید آشتی مى‏کنید.

تعبیر خواب آنلاین

لیلا برایت مى‏ گوید:

اگر خواب ببینید که دست کسى را مى‏بوسید، دلالت بر موفقیت در عشقتان دارد. اگر در خواب ببینید کسى شما را مى‏بوسد، نشانه‏ ى آن است که باید بیشتر مراقب اطرافیانتان باشید. بوسیدن زمین در خواب، نشانه‏ ى غم و ناراحتى است.

۰ نظر

تعبیر خواب بوسیدن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

 • خواب یک بوسه : یک غم بزرگ
 • معشوق خود را در هنگام روز می بوسید : شانس بر ضد شماست .
 • معشوق خود را در هنگام شب می بوسید : خطر
 • مادر خود را می بوسید : موفقیت
 • پدر خود را می بوسید :شادی
 • برادر یا خواهر خود را می بوسید : خوشی و لذت
 • شوهر یا زن خود را می بوسید : خوشبختی در زندگی زناشویی .
 • دستهای شخصی را می بوسید :شانس به شما لبخند می زند .
 • صورت شخصی را می بوسید : موفقیت شما به اوج می رسد .
 • یک زن شوهردار را می بوسید : ناکامی شما را تهدید می کند .
 • یک زن تنها را می بوسید : به شما خیانت خواهد شد.
 • شخصی را که مرده است در خواب می بوسید : عمر شما طولانی خواهد بود.
 • یک دوست را می بوسید : شکست کامل در کارها
 • زمین را می بوسید : شرمساری
 • پشت یک نفر را می بوسید : یک زن شما را فریب میدهد.

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

۰ نظر
عضویت
عضویت