تعبیر خواب

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تعبیر خواب تولد متولد شدن در خواب» ثبت شده است

تعبیر خواب جشن تولد

تعبیر خواب جشن تولد

تعبیر خواب، تعبیر خواب آنلاین، تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر خواب امام جعفر صادق، تعبیر خواب جامع، تعبیر خواب حضرت یوسف، تعبیر خواب دانیال نبی، تعبیر خواب علامه مجلسی، تعبیر کردن خواب - tabirkhab.blog.ir

لوک اویتنهاو می گوید :

جشن تولد در خواب: شما عمر طولانی خواهید داشت

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شد. اگر بیند او را پسری آمد، دلیل است او دختری آید. اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد.

تعبیر خواب آنلاین 

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که طفلی را جایی افکنده بودند و او بازیافت، دلیل که از جایی که امید ندارد چیزی به وی رسد.

۰ نظر

تعبیر خواب تولد (به دنیا آمدن)

لیلا برایت مى‏ گوید:

تولد در خواب نشانه‏ ى آن است که روزهاى خوشى پیش رو دارید.

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

آنلی بیتون مى‏ گوید:

اگر خواب ببینید که مرده ‏اید و دوباره متولد مى ‏شوید، به این معنا است که به اهداف خود خواهید رسید.

۰ نظر
عضویت
عضویت