لیلا برایت مى‏ گوید:

تولد در خواب نشانه‏ ى آن است که روزهاى خوشى پیش رو دارید.

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

آنلی بیتون مى‏ گوید:

اگر خواب ببینید که مرده ‏اید و دوباره متولد مى ‏شوید، به این معنا است که به اهداف خود خواهید رسید.