تعبیر خواب

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب تعبیر دیدن تخم پرنده در خواب» ثبت شده است

تعبیر خواب تخم مرغ

آنلی بیتون مى‏ گوید:

 1. دیدن تخم مرغ در لانه مرغها در خواب ، نشانه آن است که ثروتی قابل ملاحظه به دست می آورید . تعبیر این خواب برای افراد متأهل وجود شادمانی میان افراد خانواده است .
 2. خوردن تخم مرغ در خواب ، علامت آن است که آشفتگی های غیر عادی در خانه شما را تهدید می کند .
 3. دیدن تخم مرغ هایی که تازه شکسته اند در خواب ، نشانه آن است که بخت و اقبال مساعد آرزوهای شما را برآورده می سازد و همت عالی و انصاف شما را نزد دیگران محبوب می کند .
 4. دیدن تخم مرغ گندیده در خواب ، علامت از دست دادن ثروت و منزلت است .
 5. دیدن یک جعبه تخم مرغ در خواب ، علامت انجام معاملات سودمند است .
 6. اگر خواب ببینید تخم مرغ به سر و روی شما پاشیده می شود ، نشانه آن است که جواهراتی به خود می آویزید تا به دیگران فخر بفروشد .
 7. دیدن تخم دیگر پرندگان در خواب ، نشانه آن است که از خوشاوند دوری به شما ارث خواهد رسید و شما در کار خود پیشرفتی چشم گیر خواهید داشت .

نرم افزار اندروید تعبیر خواب

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

لیلا برایت مى ‏گوید:

خریدن تخم مرغ در خواب، نشانه‏ ى سود مالى است. اگر در خواب ببینید که مرغى بر روى تخم‏ هاى خود خوابیده، بیانگر شنیدن اخبار خوب است. دیدن تخم مرغ پخته در خواب، نشانه‏ ى آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید.

دیدن تخم مرغ رنگ شده در خواب، بیانگر بروز سختى‏ ها و مشکلات است. اگر در خواب کسى به شما تخم مرغ رنگ شده داد، یعنى به کسى علاقه‏ مند مى‏شوید.

۰ نظر

تعبیر خواب تخم پرنده

حضرت دانیال گوید:

تخم مرغ در خواب کنیزک است.

 • اگر بیند ماکیان در پیش وی تخم کرد، دلیل که از زن دون یا از کنیزک او را فرزند آید.
 • اگر تخم را مجهول بیند و نداند تخم چه چیز است، دلیل که زنی کند بر قدر پاکیزگی و سفیدی آن.
 • اگر بیند تخم پخته همی خورد، دلیل که به رنج و تعب مال بدست آورد.
 • اگر بیند که تخم نیم پخته همی خورد، دلیل که زنی خواهد و روزگار دراز او براند.
 • اگر بیند تخم خام همی خورد، دلیل که مال حرام خورد و رنج و سختی به او رسد.
 • اگر بیند تخم با پوست همی خورد، دلیل که مال کسان خورد.
 • اگر بیند پوست تخم می خورد و در دهان می گذاشت، دلیل که مال مردگان خورد یا کفن مردگان ستاند.

نرم افزار اندروید تعبیر خواب

ابراهیم کرمانی گوید:

 • اگر بیند تخم همی کرد، دلیل که زن بسیار خواهد و بر جماع حریص باشد.
 • اگر بیند بر تخم نشست چون مرغ، دلیل که مخالطت او با زنان بود.
 • اگر بیند از تخم بچه بیرون آورد، دلیل که از فرزندان آن زنان او را فایده رسد.
 • اگر بیند به جای فرزند تخم آورد، فرزند کافر است.
 • اگر بیند تخم به زیر مرغ نهاد و مرغ از تخم بیرون آورد، دلیل که کار مرده او زنده شود. قو گویند: او را فرزند آید.
 • اگر این خواب کسی بیند که معلمی کند و کودکان را قران آموزد،
 • اگر بیند تخم را شکست، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد.
 • اگر بیند نتوانست تخم را بشکند، دلیل که دوشیزگی نتواند ستد.
 • اگر بیند که درویش بود و تخم گنجشک دیدن، دلیل خیر و خرمی بود، تخم سایر مرغان در جای دیگر بیان شود.

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

محمد بن سیرین گوید:

 • تخم . مرغان درخواب قوت بود.

تعبیر خواب آنلاین

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تخم پرندگان: آمرزش ، رحمت ؛ ارث

تعبیر خواب آنلاین

لوک اویتنهاو می گوید :

تخم مرغ

 • گرفتن آن : سود
 • پختن آن : بدگویی
 • خریدن آن : ضرری به شما خواهد رسید
 • تخم پرندگان دیگر : آمرزش
 • خوردن تخم پرندگان دیگر: ناراحتی
 • دیدن آن : دعوا
 • تخم را از آشیانه برداشتن : شما با یک بیوه ازدواج خواهید کرد.
 • تخم مرغ گندیده : موانع
 • شکستن یا له کردن آن : ناراحتی ، نارضایتی

تعبیر خواب آنلاین

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

تعبیر تخم پرندگان آبى در خواب بر چهار وجه است :

 • به مراد رسیدن .
 • زن گرفتن .
 • کنیز.
 • فرزند دار شدن .
۰ نظر
عضویت
عضویت