منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

تربچه دیون کوچک و بدهی های خرد است به خصوص اگر در خواب دسته تربچه ببینید. پول هایی که اندک اندک خرج می کنیم و از این و آن می گیریم و بدهکار می شویم تربچه است که چون جمع گردد یک بدهی سنگین به وجود می آورد. تربچه همان بدهی کوچک است و دسته تربچه مجموع بدهی های خرد ماست که در خواب ظاهر می شود. اگر در خواب ببینید دسته تربچه سرخ و خوش رنگ دارید که می خورید یا بر سفره می نهید دین کوچکی پیدا می کنید که بعدا موجب نگرانی شما می شود. گرفتن تربچه از دیگران و کندن آن از زمین هم همین تعبیر را دارد. اگر تربچه هایی داشتید و نخوردید و دور ریختید تعبیرش اینست که از دیون کوچک راحت می شوید.

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

لیلا برایت مى ‏گوید:

دیدن تربچه در خواب، به این معنا است که یکى از رازهاى شما بر ملا مى‏شود. خوردن تربچه در خواب، نشانه‏ ى آن است که از رفتار ناپسند اطرافیان خسته شده ‏اید.

تعبیر خواب آنلاین

آنلی بیتون مى‏ گوید:

  1. اگر خواب ببینید زمینی پوشیده از تربچه های رسیده است ، نشانه آن است که دوستانی بی نهایت مهربان در کنار شما خواهند بود ، و نتایج کارتان نیز موفقیت آمیز خواهد بود .
  2. خوردن تربچه در خواب ، نشانه آن است که از بی دقتی و نادانی یکی از نزدیکان خود رنج خواهید کشید .
  3. اگر خواب ببینید تربچه می کارید ، نشانه آن است که خواسته های شما با شادمانی برآورده خواهد شد .