تعبیر خواب

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تعبیر دیدن خوردن ترب در خواب تعبیر دیدن خوردن تربچه در خواب» ثبت شده است

تعبیر خواب تربچه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

تربچه دیون کوچک و بدهی های خرد است به خصوص اگر در خواب دسته تربچه ببینید. پول هایی که اندک اندک خرج می کنیم و از این و آن می گیریم و بدهکار می شویم تربچه است که چون جمع گردد یک بدهی سنگین به وجود می آورد. تربچه همان بدهی کوچک است و دسته تربچه مجموع بدهی های خرد ماست که در خواب ظاهر می شود. اگر در خواب ببینید دسته تربچه سرخ و خوش رنگ دارید که می خورید یا بر سفره می نهید دین کوچکی پیدا می کنید که بعدا موجب نگرانی شما می شود. گرفتن تربچه از دیگران و کندن آن از زمین هم همین تعبیر را دارد. اگر تربچه هایی داشتید و نخوردید و دور ریختید تعبیرش اینست که از دیون کوچک راحت می شوید.

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

لیلا برایت مى ‏گوید:

دیدن تربچه در خواب، به این معنا است که یکى از رازهاى شما بر ملا مى‏شود. خوردن تربچه در خواب، نشانه‏ ى آن است که از رفتار ناپسند اطرافیان خسته شده ‏اید.

تعبیر خواب آنلاین

آنلی بیتون مى‏ گوید:

  1. اگر خواب ببینید زمینی پوشیده از تربچه های رسیده است ، نشانه آن است که دوستانی بی نهایت مهربان در کنار شما خواهند بود ، و نتایج کارتان نیز موفقیت آمیز خواهد بود .
  2. خوردن تربچه در خواب ، نشانه آن است که از بی دقتی و نادانی یکی از نزدیکان خود رنج خواهید کشید .
  3. اگر خواب ببینید تربچه می کارید ، نشانه آن است که خواسته های شما با شادمانی برآورده خواهد شد .
۰ نظر

تعبیر خواب ترب

ابراهیم کرمانی گوید:

ترب به خواب دیدن غم و اندوه است. خاصه که خورند و اگر بیند می خورد، دلیل که به قدر آن غم و اندوه بدو رسد. اگر بیند کسی ترب بدو داد، دلیل که آن کس غم و اندوه به دل او رساند. اگر بیند که او ترب به کسی داد یا از خانه بیرون افکند و هیچ از آن نخورد، دلیل که از غم برهد.

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 

ترب در خواب غم و اندوه است. سخنان زشتی است که چون از دهان گوینده خارج شود ندامت و پشیمانی می آورد. اگر در خواب دیدید که ترب به کسی می دهید حرف هایی می زنید و کارهایی می کنید که اگر چه با حسن نیت گفته و انجام می شود اما تلخ است و به دل شنونده اثر بد می گذارد و او را آزرده می کند و چنانچه کسی به شما ترب داد او موجب دلتنگی شما می شود چه بسا نیت بد نداشته باشد.

تعبیر خواب آنلاین

آنلی بیتون مى ‏گوید:

مشاهده ‏ى ترب کوهى در خواب، بیانگر همنشینى با افراد مقتدر است. اگر در خواب ببینید که مشغول خوردن ترب کوهى هستید، به این معنا است که باید در رفتار خود دقت بیشترى به عمل آورید.

۰ نظر
عضویت
عضویت