آنلی بیتون مى‏گوید:

  1. اگر در خواب احساس کنید از ادامه کاری یا انجام سفری وحشت دارید ، نشانه آن است که با خانواده خود مشکل خواهید داشت و در اموری مهم شکست خواهید خورد .
  2. اگر در خواب هراس دیگران را ببینید ، نشان از آن دارد که دوستی به خاطر مشکلات شخصی خود ، از محبت کردن به شما عاجز است .
  3. اگر زنی خواب ببیند از سگ ترسیده است ، نشانه آن است که در صداقت دوست خود شک خواهد کرد.

تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب